Bacaan Surat Al-Muthaffifin Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Bacaan Surat Al-Muthaffifin

“Bismillahirrahmanirrahiim”

“Wailullil muthaffifiin”
“Alladziina idzaktaluu alannaa siyastaufuun”
“Waidzakaaluuhum awwazanuuhum yukhsiruun”
“Alaayazhunnu uulaaika annahummab uu tsuun”
“Liyaumin azhiim”
“Yauma yaquumunnaa sulirabbil aalamiin”
“Kallaa innakitaabal fujjaa rilafii sijjiin”
“Wamaa adraa kamaa sijjiin”
“Kitaabummar quum”
“Wailuyyauma idzillil mukadz dzibiin”
“Alladziina yukadz dzibuuna biyaumiddiin”
“Wamaa yukadz dzibu buhii illaa kullu mu’tadin atsiim”
“Idzaa tut la alaihi aayaatunaa qaala asaa thiirul awwaliin”
“Kallaa bal raaana alaaquluubihimmaa kaanuu yaksibuun”
“Kallaa innahum arrabbihim yaumaidzil lamahjuubuun ”
“Tsumma innahum lashaaluuljahiim”
“Tsummayuqaalu haadzaalladziikungtum bihii tukadz dzibuun”
“Kallaa innakitaabaal abraarilafii  illiyyiin”
“Wamaa adraa kamaa  illiyyuun”
“Kitaabummarquum”
“Yasy haduhul muqarrabuun”
“Innal abraara lafii na iim”
“Alal araa ikiyangzhuruun”
“Ta’rifu fiiwujuuhihim nadhrataanna  iim”
“Yusqauna mirrahiiqim makhtuum”
“Khitaamuhu mis kuuw wafiidzaalika falyatanaa fasilmutanaa fisuun”
“Wamizaa juhu mingtasniim”
“Ainay yasrabu bihaal muqarrabuun”
“Innalladziina ajramuu kaanuu minalladziina aamanuu yadh hakuun”
“Waidzaa marruubihim  yataghaa mazuun”
“Wa idzaang qalabuu ilaa ahlihimung qalabuufakihiin”
“Waidzaa ra auhum qaaluu innahaa ulaa  ila dhalluun”
“Wamaa ursiluu alaihim haafizhiin”
“Faal yaumalladziina aamanuu minallkuffaa ri yadh hakuun”
“Alal araa iki yangzhuruun”
“Hal tsuwwibal kuffaa rumaa kaa nuuu yaf aluun”

Terjemaahan Surat Al-Muthaffifin dalam bahasa indonesia…

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang”
“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam neraka dan menimbang)”
“(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di
cukupkan”
“Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”
“Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan ”
“Pada suatu hari yang besar”
“(yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam”
“Sekali-kali jangan begitu! sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar benar tersimpan
dalam sijin”
“Dan tahukah engkau apa sijin itu ”
“Yaitu kitab yang berisi catatan amal”
“Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan!”
“(yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan”
“Dan tidak ada yang mendustakannya (hari pembalasan ) kecuali setiap orang yang melampaui
batas dan berdosa ”
“Yang apabila di bacakan kepadanya ayat ayat kami, dia berkata, “itu adalah dongeng orang-
orang dahulu”
“Sekali-kali tidak! bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka”
“Sekali-kali tidak! sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat)
tuhannya”
“Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka”
“Kemudian, dikatakan (kepada mereka), “inilah  (azab) yang dahulu kamu dustakan”
“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan
dalam illiyyin”
“Dan tahukah engkau apa illiyyin itu ?”
“(Yaitu) kitab yang berisi catatan (amal)”
“Yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang di dekatkan (kepada allah)”
“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh)
kenikmatan”
“Mereka (duduk) di atas dipan-dipanmelepas pandangan”
“Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan”
“Mereka di beri minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak
(disegel)”
“Laknya dari katsuri. dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.”
“Dan campuranya dari tasmin”
“(yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah)”
“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-
orang yang beriman”
“Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya ”
“Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria”
“Dan apabila mereka melihat (orang-orang mukmin), mereka mengatakan “Sesungguhnya
mereka benar-benar orang sesat”
“Padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga (orang-orang
Mukmin”
“Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir ”
“Mereka (duduk) di atas dipan diapn melepas pandangan”
“Apakah orang-orang kafir itu di beri balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka
perbuat”

Sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-al-muthaffifin-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s